zachmurzenie duże
11°
10°
czwartek
Reklama
fot. UMiG Koniecpol
Informacja dla osób zapewnianiających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
30 marca 2022 r. | 13:19
0

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu informuje, że od dnia 28.03.2022 r. jednostką realizującą zadania w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol.

Wnioski przyjmowane są w następujących godzinach:

  • poniedziałek – środa: 8:00 - 15:00
  • czwartek: 8:00 - 16:00
  • piątek: 8:00 - 13:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), świadczenie pieniężne przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, może być przyznane na jego wniosek, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Maksymalna wysokość świadczenia oraz warunki jego przyznawania określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z późn. zm.).

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie i jest wypłacana z dołu.

UWAGA:  

Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, oraz posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, a także tych,  którzy:

  1. złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
  2. zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.

Druki wniosków wraz z załącznikiem dostępne są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu oraz w załączonych do niniejszej informacji plikach.

Pliki do pobraniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *