zachmurzenie duże
20°
19°
sobota
Reklama
Ulica Barycz w Okołowicach i droga dojazdowa do kościoła w Koniecpolu zostaną przebudowane
21 października 2021 r. | 08:00
0

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu rozstrzygnął przetarg na przebudowę dróg gminnych - ul. Barycz w Okołowicach i drogi dojazdowej do kościoła p.w. Świętej Trójcy w Koniecpolu.

Przebudową obu dróg zajmie się firma PRDM Myszków, która zaoferowała 118 564,15 zł za przebudowę ul. Barycz w Okołowicach i 105 133,71 zł za przebudowę drogi dojazdowej do kościoła p.w. Świętej Trójcy w Koniecpolu.

Poniżej specyfikacje robót drogowych.

Przebudowa ul. Barycz w Okołowicach, polegająca na przebudowie konstrukcji jezdni na
odcinku o długości 267,61 m, szerokość jezdni 4,5 m, szerokość poboczy 0,5m. Zakres zadania
obejmuje:
a) wykonanie nawierzchni jezdni ze spadkiem daszkowym 2% o następującej konstrukcji:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm;
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm; - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
warstwa odsączająca z pospółki – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
b) oczyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej i skropienie kationową
emulsją bitumiczną;
c) wykonanie poboczy 2x0,5m z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
d) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych;
e) oznakowanie pionowe poprzez ustawienie tablic znaków D-51 i D-52

Budowa drogi dojazdowej do kościoła p.w. Świętej Trójcy w Koniecpolu, na działce nr 2479 o dł.
ok. 75 mb, obejmująca następujący zakres:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00172439/01 z dnia 2021-09-07
2021-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
b) Wykonanie nawierzchni jezdni, obramowanej krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z
oporem, o następującej konstrukcji:
warstwa mrozoochronna zagęszczana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 15 cm;
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 20 cm;
warstwa wiążąca asfaltowa z betonu AC16W o gr. 6 cm;
warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC11S o gr. 4 cm.
c) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, obramowanej od
strony jezdni krawężnikiem betonowym, od strony terenów zielonych obrzeżem betonowym 30x8
cm na ławie betonowej z oporem, o następującej konstrukcji:
- warstwa mrozoochronna zagęszczana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 10 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 10 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm;
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, kolorowa.

Drogi powinny zostać przebudowane w najbliższych dwóch miesiącach.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *