zachmurzenie duże
-3°
-9°
środa
Reklama
Będą przystanki na Kościuszki w Koniecpolu
07 października 2022 r. | 12:04
0

Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przystanków komunikacji transportu zbiorowego na ulicy Kościuszki w Koniecpolu.

Rada uznała petycję za zasadną.

Uzasadnienie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

26 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol wpłynęła petycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacji transportu zbiorowego na ul. Kościuszki w Koniecpolu. Petycja ta została zarejestrowana w systemie elektronicznego obiegu dokumentów pod numerem 5017/2022. W treści petycji wskazano, że ,,działając w interesie publicznym proszę o podjęcie działań tj. wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w celu ustanowienia przystanków komunikacji na ul. Tadeusza Kościuszki w Koniecpolu oraz podjęcie dalszych kroków w celu realizacji tych przystanków”. Pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol poinformował o przekazaniu petycji do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu przekazała następnie petycje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koniecpolu, która to Komisja na posiedzeniu w dniu 09 czerwca 2022 r. stosunkiem głosów 3 – za, 0 – przeciw uznała, iż petycja winna zasługiwać na uwzględnienie.

Rada Miejska w Koniecpolu uznając się za właściwą w sprawie rozpatrzenia petycji i uznała petycję za zasadną z następujących przyczyn. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1433) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego udostępnianych dla operatorów i przewoźników następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska w Koniecpolu ma zatem kompetencje do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol. W przypadku natomiast wyznaczenia przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej. Rada Miejska w Koniecpolu jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku na podstawie art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), która to powinna zostać uwzględniona przez zarządcę drogi.

Po zapoznaniu się z treścią petycji oraz ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Koniecpolu uznała za zasadne podjęcie działań mające na celu wyznaczenie nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Tadeusza Kościuszki w Koniecpolu. Wyznaczenie nowych miejsc przystankowych w sposób niebudzący wątpliwości spowoduje udogodnienie i ułatwienie w korzystaniu z komunikacji publicznej przez mieszkańców gminy w szczególności zamieszkałych przy ul. Tadeusza Kościuszki. Stwierdzone w toku rozpatrywania petycji pewne uciążliwości związane z korzystaniem z przystanku obecnie zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 194 winny prowadzić do podjęcia działań skutkujących powstaniem nowych miejsc przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 794 (ul. Tadeusza Kościuszki w Koniecpolu).

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *