zachmurzenie umiarkowane
15°
12°
niedziela
Reklama
Będzie sesja w sprawie podwyżki za śmieci
04 marca 2022 r. | 12:04
0

W czwartek 10 marca o godz. 15:30 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni ustalą nową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia i złożenia ślubowania przez radną Judytę Belka-Domińczyk.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLI.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Koniecpolu.
4) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol.
5) w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
6) w sprawie zmiany uchwały nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
7) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
8) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021-2025”.
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Koniecpol.
10) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
11) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargowym nr ewid. 3228/20 obręb Koniecpol.
13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 dla Gminy Koniecpol.
14) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Koniecpol osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
15) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Koniecpol osobom, którym przysługuje prawo pochówku przez gminę.
16) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników
i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
17) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 2.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *