zachmurzenie duże
12°
10°
poniedziałek
Reklama
Jutro sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
04 września 2019 r. | 11:41
0

W czwartek 5 września o godz. 14:30 w w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni określą warunki i zasady korzystania z przystanków autobusów, których właścicielem jest gmina.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koniecpol dla Samorządowego Zakładu Budżetowego.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na
lata 2011-2032.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
dla Gminy Koniecpol.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Koniecpol na 2019-
2021.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/190/13 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie
utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej”.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w
Koniecpolu.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy działek
niezabudowanych położonych w Kuźnicy Grodziskiej oznaczonych numerem ewidencyjnym 219, 220 obręb Kuźnica
Grodziska.
14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy części działki
niezabudowanej o powierzchni około 0,1000 ha położonej w Teodorowie wydzielonej z działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 52 obręb Teodorów.
15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej położonej
w Starym Koniecpolu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1077 obręb Stary Koniecpolu w trybie przetargowym.
16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy działki
niezabudowanej położonej w Okołowicach oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/1 obręb Okołowice zajętej częściowo pod
pas drogowy drogi gminnej relacji Okołowice-Załęże.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w KoniecpoluDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *