umiarkowane opady deszczu
16°
15°
niedziela
Reklama
Komunikat gminy w sprawie firmy chcącej przetwarzać odpady w Koniecpolu
19 sierpnia 2019 r. | 10:36
0

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu wydał komunikat w sprawie wniosku firmy Centrum Energetyki Nawozowej Sp. z o. o., która przy ul. Szkolnej w Koniecpolu chce przetwarzać m.in. ścieki, tłuszcze, szlamy i odchody.

Informacja z gminy poniżej.

W dniu 15.03.2019 r. na wniosek Centrum Energetyki Nawozowej Sp. z o. o. z siedzibą 26-026 Brzeziny ul. Nidziańska 3H, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii, w wyniku czego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie, stwierdzili o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 w/w ustawy – w szczególności rodzaj, zakres, charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz skalę oddziaływania a także opinie w/w organów, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol w dniu 30.04.2019 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko i jednocześnie na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy, zawiesił toczące się postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po złożeniu przez wnioskodawcę raportu w dniu 10.07.2019 r., postępowanie zostało odwieszone i zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dokumentacja sprawy została przesłana do w/w organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W związku z przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy konieczne jest przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa i dlatego w dniu 15.07.2019 r. podano informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków do dnia 16.08.2019 r. Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie informujemy, iż ulega wydłużeniu termin składania uwag i wniosków do 16 września 2019. Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest przed wydaniem decyzji - zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy - wziąć pod uwagę : wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. W przypadku sprzeciwu mieszkańców nie zostanie wydana pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *