zachmurzenie duże
20°
19°
sobota
Reklama
fot. UMiG Koniecpol
Będą sprawdzać szamba
29 marca 2023 r. | 14:35
0

Na podstawie art. 6 ust. 5a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu będą przeprowadzali kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Nowelizacja w/w ustawy zobligowała Gminy do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa), na podstawie opracowanego planu kontroli. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej poddana zostanie kontroli, zgodnie z określoną powyżej częstotliwością. 

Art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b w/w ustawy zobowiązuje właściciela nieruchomości do utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością wynikającą z ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i objętości zbiornika, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika oraz uniemożliwiającą odpływ z niego nieczystości ciekłych, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Natomiast nieczystości ciekłe gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków, należy usuwać z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok. W związku z tym należy pamiętać, że posiadane rachunki (przechowywane przez okres 3 lat), muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, aby zrobili to jak najszybciej. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu w pokoju nr 21 (parter) lub do pobrania:  ZGŁOSZENIE - druk

Zbiorniki bezodpływowe zgodnie z przepisami budowlanymi powinny być w czasie ich użytkowanie poddane przeglądowi (sprawdzeniu stanu technicznego), co najmniej raz w roku, a dokument potwierdzający jego przeprowadzenie właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przedłożyć właściwym organom na ich żądanie.

Niedopuszczalne jest, by nieczystości ciekłe z budynków mieszkalnych były gromadzone i wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pliki do pobraniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *