zachmurzenie duże
czwartek
Reklama
Po świętach sesja budżetowa
23 grudnia 2022 r. | 11:08
0

W środę, 28 grudnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której zostanie uchwalony budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LII,LIII i LIV.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
6) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2023 rok.
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa na 2023 rok.
8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego na 2023 rok.
9) w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/179/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Koniecpol dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
10) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.
11) w sprawie zasad sprzedaży lokali i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, będących w zasobie Gminy Koniecpol oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali i budynków mieszkalnych.
12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
13) w sprawie zmiany uchwały nr LII/469/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Koniecpol.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *