zachmurzenie duże
czwartek
Reklama
Rada zaskarży rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego
12 września 2023 r. | 10:21
0

Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

O co chodzi?

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 22 czerwca 2023 r. Rada Miejska w Koniecpolu Uchwałą Nr LXI/522/2023 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III. Po przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu - organowi nadzoru – uchwały wraz z dokumentacją. Wojewoda Śląski pismem z dnia 19 lipca 2023 r. zawiadomił stronę skarżącą o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie powyższej uchwały.

W zawiadomieniu organ nadzoru wskazał że według niego mpzp został sporządzony z istotnym naruszeniem prawa, a w szczególności:
- naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez brak jednoznacznego określenia przeznaczenia terenów oraz brak wydzielenia liniami rozgraniczającymi terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; - oraz naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, poprzez nieujawnienie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 408 – Niecka Miechowska. Stosownie do tego zawiadomienia, strona skarżąca pismem z dnia 21 lipca 2023 r. udzieliła wyjaśnień:
- uchwała nie narusza przepisów art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż obszar planu stanowi jeden teren funkcjonalny oznaczony symbolem „KG”, który przeznacza się na cele gospodarki komunalnej;
- obszar planu miejscowego w całości położony jest na głównym Zbiorniku Wód Podziemnych GZWP nr 408 – Niecka Miechowska (część NW). Zbiornik ten nie posiada wyznaczonych stref ochronnych oraz ustanowionych zasad ochrony. Posiada dokumentację hydrologiczną opracowaną w 2011 r., przy czym nie została ona zatwierdzona żadną decyzją. Dlatego też nie został oznaczony na planie miejscowym.

Informacja o położeniu obszaru planu na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych GZWP Nr 408 Niecka Miechowska (część NW) zapisana została w Prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu mpzp.

W dniu 27 lipca 2023 r. Wojewoda Śląski przesłał, pocztą elektroniczną, Rozstrzygnięcie Nadzorcze – Nr IFIII.4131.1.34.2023 – którym Stwierdził nieważność Uchwały Nr LXI/522/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III. W uzasadnieniu Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewoda Śląski wskazał na naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stwierdził, że zarówno brak decyzji Rady Miejskiej w Koniecpolu, co do rodzaju zagospodarowania przewidzianego na jedynym terenie znajdującym się w granicach opracowania, jak i brak uwzględnienia w planie miejscowym projektowanych obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 408 – Niecka Miechowska przesądził o konieczności wyeliminowania uchwały w całości. A to na podstawie przepisu art. 28 ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym, który powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części w przypadku istotnego naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, istotnego naruszenia trybu, a także naruszenia właściwości organów w tym zakresie.

Podjęcie przez Wojewodę Śląskiego Rozstrzygnięcia Nadzorczego stwierdzającego nieważność aktu prawa miejscowego jakim jest Uchwała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu jest bezpodstawna, nadmiernie i w sposób nieuzasadniony ingerująca w akt normatywny uchwalony przez Radę Miejską w KoniecpoluDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *