zachmurzenie duże
11°
10°
czwartek
Reklama
Radni przyjmą regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Koniecpol
18 listopada 2022 r. | 12:59
0

W czwartek, 24 listopada o godz. 16:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której przyjmą regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Koniecpol.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLIX, L, LI
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nr ewid. 2573/20 obręb Koniecpol.
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych
3 lat nr ewid. 83 obręb Rudniki Kolonia, nr ewid. 847/4 obręb Stary Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych
3 lat.
10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr ewid. 1173/1 obręb Koniecpol.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 1852/4 obręb Koniecpol .
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym nr ewid. 8756/2 obręb Koniecpol.
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym nr ewid. 8756/3 obręb Koniecpol.
14) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid.1738/2 obręb Koniecpol.
15) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 1740/2 obręb Koniecpol.
16) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 5283 obręb Koniecpol.
17) w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Koniecpol.
18) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/328/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Chrząstowskiej w Koniecpolu.
6. Interpelacje radnych.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *