zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
Sesja ws. podatków
02 grudnia 2019 r. | 14:32
0

W czwartek 5 grudnia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni zajmą się określeniem nowej stawki podatków od środków transportowych.

Początek sesji o godz. 14:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie upamiętnienia doktora Ludwika de Rathel w formie tablicy
pamiątkowej.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr III/20/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą
Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej
opłaty zawyżywienie w Samorządowym Żłobku w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXII/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19
lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koniecpol.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Koniecpol.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek niezabudowanych położonych
w Koniecpolu przy ulicy Marii i Zuzanny Gruszeckich oznaczonych numerem ewidencyjnym 3226/45, 3227/45 obręb
Koniecpol na działki niezabudowane oznaczone numerem 3227/43 i 3227/47 obręb Koniecpol.
14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koniecpolu
Nr XV/122/2019 z dnia 17.10.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w KoniecpoluDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *