zachmurzenie umiarkowane
14°
12°
niedziela
Reklama
fot. UMiG Koniecpol
Sezon grzewczy w gminie Koniecpol oficjalnie rozpoczęty
28 września 2021 r. | 09:17
0

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu poinformował o rozpoczęciu sezony grzewczego na terenie gminy.

Poniżej komunikat w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowni Mieszkańcy,
coraz większa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych powoduje poważne problemy z ich prawidłowym zagospodarowaniem zarówno pod względem gospodarczym jak i środowiskowym. Do tych problemów zaliczyć możemy również spalanie odpadów w paleniskach domowych szczególnie podczas sezonu grzewczego. Ciemny, gęsty, duszący o nieprzyjemnym zapachu dym wydobywający się z kominów jest nieodłącznym oraz charakterystycznym elementem krajobrazu polskich miast i wsi w okresie jesienno-zimowym. Dzieje się tak, ponieważ wciąż wiele osób uważa spalanie odpadów w piecach za tanią i bezproblemową formę pozbycia się odpadów oraz możliwość zaoszczędzenia na zakupie opału. Wśród tych śmieci znaleźć można stare meble, buty, ubrania, tekturowe opakowania z produktów żywnościowych, butelki a także opony.

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż odbywa się to przy zbyt niskich temperaturach. Powoduje to, że w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Podczas spalania śmieci w piecach domowych emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Pyły powodują również szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi.

W obecnej sytuacji epidemicznej należy zwrócić szczególną uwagę, że pojawiły się również pierwsze badania, które sugerują, że zanieczyszczenia powietrza oraz smog mogą wpływać na cięższy przebieg zakażenia koronawirusem.

Emitowane do atmosfery związki przyczyniają się do powstawania smogu oraz zwiększenia efektu cieplarnianego, zanieczyszczają również gleby oraz wody.

Palenie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Obowiązuje nas ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Służby mają uprawnienia do karania mandatami za tego typu wykroczenia – możliwe do zastosowania sankcje to pouczenia i grzywny do 500 zł, a w przypadku postępowania przed sądem istnieje zagrożenie grzywną nawet do 5 000 zł.

Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska reguluje art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i uprawnia kontrolującego do:
- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren,
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;

Kontroli podlegają osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, dzierżawcami, najemcami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości, jak również posiadacze nieruchomości, położonych na terenie gminy.

Sprawy nie przestrzegania zakazów spalania odpadów należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu: osobiście w pok. nr 21 (parter), telefonicznie pod nr tel. 34 35 40 391, na adres e-mail: ochronasrodowiska@koniecpol.pl lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol.

Ponadto od 1 lipca br. utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której należy zgłaszać posiadane źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz spalania paliw do 1 MW. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe – przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca br, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej w UMiG.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *