zachmurzenie duże
czwartek
Reklama
Ślubowanie nowego radnego i uchwała statutowa
11 lipca 2023 r. | 09:13
0

We wtorek, 25 lipca o godz. 15:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której zostanie podjęta uchwała w sprawie Statutów Sołectw w Gminie Koniecpol. Na początku sesji ślubowanie złoży nowy radny, Artur Sygita.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia i złożenia ślubowania przez radnego Artura Sygita.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: LXI.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2023-2037.
2) w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2023.
3) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
4) a) przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
w Gminie Koniecpol;
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Koniecpol.
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce nr ewid. 1970/6, obręb Koniecpol.
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 215, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej numer ewid. 265/2, obręb Łysaków, gmina Koniecpol.
9) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz posiadacza samoistnego w trybie art. 231 § 1 ustawy Kodeks Cywilny.
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
11) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koniecpol w zamian za udziały wkładu niepieniężnego (aport) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu w postaci prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Koniecpol.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad LXII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *