zachmurzenie umiarkowane
15°
12°
niedziela
Reklama
Specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości pilnie poszukiwany
10 września 2021 r. | 12:56
0

Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" informuje o prowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości.

ogłoszenie poniżej:

Wymagania konieczne wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4. Biegła obsługa komputera i Internetu;
5. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz
rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego
testu lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
6. Prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:
1. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;
2. Znajomość jednego z oficjalnych języków UE;

Główne obowiązki:
1. Pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.
2. Pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów.
3. Przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków.
4. Przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społecznokulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.
5. Monitorowanie realizacji LSR.
6. Monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR.
7. Współpraca z mediami.
8. Prowadzenie promocji LGD.
9. Organizowanie spotkań i konferencji.
10. Redagowanie kwartalnika „Lokalny Świat”.
11. Realizacja projektów LGD.
12. Obsługa i doradztwo dla grantobiorców związane z prawidłowym realizowaniem i
rozliczaniem powierzonych zadań.
13. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.
14. Prowadzenie doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć
zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów. Usługi dokumentowane
są Kartą doradczą i poddawane badaniu efektywności usług doradczych, którym
poddawanych jest co najmniej 20% usługobiorców.
15. Przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących
i/lub notatek.
16. Realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Planie
komunikacji stanowiącym załącznik do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność.
17. Prowadzenie projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych w ramach LSR.
Zakres odpowiedzialności:
Zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
1. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracą;
2. Wymiar czasu pracy – cały etat

Kandydat obowiązany jest złożyć:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys (CV);
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności
kandydata;
4. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
pełni praw publicznych;
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.
1000).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD lub pocztą na adres:
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości”
W terminie do dnia 24.09.2021r.

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Procedurę Zatrudniania Pracowników przyjętą uchwałą
Zarządu LGD dnia 12 stycznia 2009 roku. Z procedurą Zatrudniania Pracowników można zapoznać
się w siedzibie LGD, znajdującej się pod wskazanym adresem przesyłania dokumentów
aplikacyjnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *