zachmurzenie duże
wtorek
Reklama
W czwartek sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu
22 sierpnia 2022 r. | 10:00
0

W czwartek 25 sierpnia o godz. 15:30 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której podejmie uchwały dotyczące m.in. rozpatrzenia petycji w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki i ulicy Rynek w Koniecpolu.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLVI
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
3) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Koniecpol.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw  z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat
5) w sprawie zmiany uchwały NR LIV/396/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniecpol.
6) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/395/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koniecpol na lata 2021 – 2032.
7) w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Koniecpol
8) w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/405/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta - Gminy Koniecpol na lata 2022 – 2026.
9) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koniecpol.
10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki i ulicy Rynek w Koniecpolu.
11) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia przystanków komunikacji transportu zbiorowego na ulicy Kościuszki w Koniecpolu.
12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.
13) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koniecpol w zamian za udziały wkładu niepieniężnego (aport) do SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublińcu w postaci prawa własności nieruchomości nr ewid. 1853/1, położonej w obrębie Koniecpol.
14) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Koniecpol do partnerstwa
i zawarcie porozumienia dotyczącego wdrażania Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Partnerstwa Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – „Razem dla Rozwoju”
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Interpelacje radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *