zachmurzenie umiarkowane
15°
12°
niedziela
Reklama
Wkrótce sesja absolutoryjna
13 sierpnia 2020 r. | 11:39
0

W środę 26 sierpnia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Sesja odbędzie się o godz. 15:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok przedłożonym przez Burmistrza.
7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2019.
8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2019 rok.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2019 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
4) ) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 września 2016 r. dotyczącej utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą Nr XLVII/332/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/291/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol.
11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie przeniesienia pomnika „Ofiarom Katynia”.
12) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.
13) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy
w trybie bezprzetargowym obręb Koniecpol nr ewid. 1735/2.
14) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym obręb Luborcza nr ewid. 572.
15) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie.
dzierżawy w trybie bezprzetargowym obręb Wąsosz nr ewid. 99/2, 100, 101, 126.
16) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *