zachmurzenie umiarkowane
-9°
-9°
niedziela
Reklama
Za tydzień sesja absolutoryjna
22 czerwca 2021 r. | 11:59
0

W środę 30 czerwca w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji: XXXV
i XXXVI.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok przedłożonym przez Burmistrza.
8. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2020.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2020 rok.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2020 rok.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021-2031.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/261/2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa
w Koniecpolu.
7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol.
8) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Stary Koniecpol.
9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego.
10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *