zachmurzenie duże
12°
10°
poniedziałek
Reklama
Zbliża się sesja absolutoryjna
15 czerwca 2022 r. | 11:54
0

W czwartek 23 czerwca o godz. 15:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koniecpola.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji: XLIV i XLV
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Koniecpol:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Koniecpol;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok przedłożonym przez Burmistrza.
8. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2021.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2021 rok.
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2021 rok.
3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
4) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2022-2034.
5) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
6) w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta- Gminy Koniecpol na lata 2022-2026.
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu.
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu.
9) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol na rok szkolny 2022/2023.
10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 486, 493/2, 489/2, 491/2, obręb Wąsosz.
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 258, obręb Łysaków.
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 266/2, obręb Piaski.
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1586/4, obręb Koniecpol.
14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *